1. SOVELTAMISALA

1.1 Resete on New Life Holding Oy:n tuotemerkki. Tässä dokumentissa kuvatuissa Reseten toimitusehdoissa sopijaosapuolena on New Life Holding Oy.
1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Reseten kuluttaja- ja yritysasiakkaille (asiakas) tuottamiin huolto- ja muihin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös Reseten ja jälleenmyyjän välisessä suhteessa.
1.3. Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Reseten myydessä tuotteita, kuten tarvikkeita ja varaosia.

2. PALVELUIDEN SISÄLTÖ

2.1 Palveluiden sisällöt on kuvattu Reseten palvelukuvauksissa.
2.2 Huoltopalvelu perustuu joko Reseten kanssa sopimuksen tehneen valmistajan (päämiehen) myöntämään takuuseen (takuutyö) tai huoltotyöhön, josta veloitetaan asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen hinta (veloitustyö). Päämiesten takuuehdot löytyvät näiden omilta verkkosivuilta. Reseten hinnasto löytyy yrityksen verkkosivuilta www.resete.fi sekä jälleenmyyjältä.
2.3 Resetellä on oikeus käyttää sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi alihankkijoita.
2.4 Takuuhuoltoon voi osallistua myös päämiehen edellyttämiä yhteistyökumppaneita, joiden suoritteista Resete ei lähtökohtaisesti vastaa.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYS

3.1 Osapuolten välinen yksittäistä tapahtumaa koskeva sopimus syntyy tilauksen tai tarjouksen hyväksynnällä, tai Reseten jälleenmyyjän luovuttaessa asiakkaalle huoltotyön vastakuitin.
3.2 Mikäli osapuolten välillä on erikseen solmittu kirjallinen sopimus, sovelletaan kyseistä sopimusta liitteineen ensisijaisesti näihin toimitusehtoihin nähden.

4. HINTA

4.1 Veloitustyöt ja kustannusarviot  laskutetaan voimassaolevaa hinnastoa noudattaen (puhelimet/ tabletit 49,00€  ja tietokoneet 89,00€).
4.2 Resetellä on tapauskohtaisesti oikeus veloittaa hinnaston mukaisesti myös toimitusmaksuja (12,90€) sekä pienlaskutuslisää.
4.3 Mikäli palvelu toteutetaan takuutyönä, on palvelu asiakkaalle veloitukseton päämiehen takuuehtojen mukaisesti.
4.4 Laitteilla ja tarvikkeilla on valmistajien myöntämät materiaali- ja valmistusvirheitä koskevat takuut. Ulkoisesta tekijästä, kuten esimerkiksi mekaanisesta rasituksesta tai kosteudesta, aiheutuneet viat eivät pääsääntöisesti kuulu päämiesten takuiden piiriin.
4.5 Mikäli huoltopalveluun takuutyönä toimitetussa laitteessa ilmenee takuun piiriin kuulumaton korjattavissa oleva vika, asiakas voi vaihtoehtoisesti pyytää vian korjaamista veloitustyönä tai laitteen palauttamista korjaamattomana. Jos selkeästi takuun piiriin kuulumaton laite palautetaan asiakkaan pyynnöstä tai korjauskelvottomana, asiakkaalta voidaan veloittaa kustannusarvio.
4.6 Mikäli veloitustyönä huoltoon toimitettu laite palautetaan asiakkaan pyynnöstä huoltotoimenpiteittä tai ulkoisesta tekijästä johtuen korjauskelvottomana, voidaan asiakkaalta veloittaa hinnaston mukainen pientyö (puhelimet/ tabletit 49,00€ ja tietokoneet 69,00€). Pientyö voidaan veloittaa myös, jos takuuhuoltoon toimitetusta laitteesta ei löydetä vikaa, tai kun Reseten huollon piiriin kuulumaton laite palautetaan.

5. MAKSUEHDOT

5.1 Asiakkaan on lähtökohtaisesti maksettava palvelun hinta laitetta vastaanottaessaan tai kun maksuvaatimus esitetään.
5.2 Lasku on maksettava sen osoittamassa ajassa. Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä, voidaan periä korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään.
5.3 Mikäli maksua ei ole suoritettu edellytetyssä ajassa, voidaan asiakkaan laitetta olla luovuttamatta asiakkaalle, kunnes saatava korkoineen ja kuluineen on kokonaisuudessaan maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus.
5.4 Maksuviivästystapauksissa on oikeus periä myös huomautusmaksu ja perintäkulut.
5.5 Laskua koskevat reklamaatiot tulee tehdä kohtuullisen ajan kuluessa laskun päiväyksestä. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

6. TUOTTEEN TOIMITTAMINEN JA
VASTAANOTTOTARKASTUS

6.1 Resete järjestää laitteelle lähtökohtaisesti toimituksen paikkaan, josta se on Resetelle lähetetty. Asiakas, joka jättää laitteen jälleenmyyjälle, ei ole vastuussa takuuhuollon kuljetuskustannuksista. Veloitustöistä voidaan veloittaa kuljetuskustannukset tai toimitusmaksu. Jälleenmyyjän ja Reseten välillä kuljetuskustannukset ja -vastuut jakautuvat vallitsevan käytännön mukaisesti. Osapuolilla on velvollisuus selvittää nämä käytännöt itselleen.    6.2 Resetellä on aina oikeus palauttaa laite korjaamattomana jälleenmyyjälle asiasta erikseen informoimatta.
6.3 Asiakkaan on tarkastettava laitteen toimivuus sen vastaanottamisen jälkeen ja esitettävä mahdollinen reklamaatio kohtuullisen ajan kuluessa laitteen vastaanottamisesta. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

7. TAKUU
7.1 Resete myöntää huoltopalvelulle ja siinä käytetyille varaosille yhden (1) kuukauden mittaisen työtakuun. Jos laite tulee työtakuuaikana uudelleen huoltoon eri vian johdosta, on kyseessä uusi huoltotapahtuma. Tämä takuu ei rajoita kuluttajansuojalain tai näiden ehtojen mukaista virhevastuuta.

8. TIEDOT
8.1. Resete ei ole vastuussa laitteen sisältämistä tiedoista, niiden katoamisesta tai tuhoamisesta. Tiedot pääsääntöisesti häviävät laitetta tai sen osia vaihdettaessa tai päivitettäessä.
8.2 Asiakas antaa Resetelle oikeuden kopioida ja säilyttää laitteen sisältämiä tietoja omissa järjestelmissään palvelun toteuttamisen ja Reseten vastuun kannalta tarpeellisen pituisen ajan, kuitenkin enintään 90 vuorokautta.

9. VIRHEVASTUU

9.1 Mikäli toimituksessa on virhe, tulee Reseten korjata virhe tai uusia toimitus. Asiakkaan tulee antaa Resetelle kohtuullinen lisäaika virheen korjaamiseksi. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti kolmekymmentä (30) päivää.
9.2 Mikäli virheen korjaamisesta tai uudesta toimituksesta aiheutuisi virheeseen nähden kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa, ei Resete ole velvollinen korjaamaan virhettä. Kuluttaja-asiakas saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.
9.3 Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen tai jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä, voi asiakas vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
9.4 Jos on painavia syitä olettaa, että palvelussa tulee olemaan olennainen virhe, saa asiakas purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelu on vielä suorittamatta.
9.5 Resete ei vastaa virheestä, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

9.6 Resete ei vastaa myöskään virheestä, joka johtuu käyttöohjeiden tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesta käyttämisestä eikä asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista.

10. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

10.1 Huoltopalvelu tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti kolmekymmentä (30) päivää. Mikäli palvelun toteuttamiseen osallistuu päämiehen yhteistyökumppaneita, voi kohtuullinen aika olla pidempi.
10.2 Asiakkaalla on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus, mikäli toimitus tai virheen korjaus viivästyy olennaisesti ilmoitetusta toimitusajasta, tai mikäli laitetta ei toimiteta tai korjata asiakkaan asettamassa kohtuullisessa lisäajassa. Mikäli huomattava osa palveluksesta on suoritettu, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus vain siltä osin kuin palvelu on suorittamatta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa palvelun tarkoitus jää
viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

10.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, mikäli hän ei ilmoita asiasta Resetelle kohtuullisessa ajassa luovutuksesta. Sama koskee mahdollista vahingonkorvausvaatimusta.
10.4 Mikäli oikea-aikainen toimitus estyy kohdassa 12 tarkoitetusta ylivoimaisesta syystä, katsotaan se toimitetuksi ajoissa, kun toimitus tapahtuu kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta.

11. ASIAKKAAN OIKEUS VAHINGONKORVAUKSEEN

11.1 Mikäli tuotteessa tai palvelussa on virhe, jota ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa, tai kyseessä on viivästys, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus vaatia korvausta virheen tai viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain 5 tai 8 luvussa olevien vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritysasiakkaan ja jälleenmyyjän osalta Resete korvausvelvollisuus rajoittuu sopimuksen taloudelliseen arvoon.
11.2 Kuluttaja-asiakkaan osalta myyjä on velvollinen korvaamaan välilliset vahingot vain, mikäli virhe tai viivästys johtuu myyjän huolimattomuudesta. Yritysasiakkaan ja jälleenmyyjän osalta Resete ei missään tilanteessa vastaa välillisistä vahingoista. Välillisellä vahingolla tarkoitetaan ainakin vahinkoa, joka syntyy tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä voittoa, joka on jäänyt saamatta
sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä.
11.3 Mikäli asiakkaalle on annettu maksutta korvaava laite palvelun keston ajaksi, ei asiakkaalla ole oikeutta muuhun korvaukseen palvelun virhe- ja viivästystilanteissa palvelun kohteena olevan laitteen käytön estymisen vuoksi.
11.4 Resete ei lähtökohtaisesti ole vastuussa jälleenmyyjälle laitteen vaurioista tai katoamisesta kuljetuksen aikana.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1 Resete vapautuu vastuusta, mikäli virhe tai viivästys on seurausta sodasta, kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, pandemiasta, poikkeuksellista sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, ennalta arvaamattomasta teknisestä syystä, tulipalosta, työselkkauksesta, yhteistyökumppanista johtuvasta syystä tai muusta Reseten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.
12.2 Reseten tulee ilmoittaa esteestä ja sen vaikutuksesta toimitukseen välittömästi esteestä tiedon saatuaan.

13. LUOTTAMUKSELLISUUS

13.1 Osapuolet eivät saa antaa palvelua koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen lupaa, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
13.2 Osapuolet eivät myöskään saa käyttää sopimusta tai toisen osapuolen nimeä markkinoinnissa ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa.

14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

14.1 Resetellä on oikeus siirtää sopimus liiketoimintansa tai sen osan siirron yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Reseten etukäteistä suostumusta.

15. RIIDANRATKAISU

15.1 Jos kuluttaja-asiakkaan tekemä virheilmoitus ei johda erimielisyyden ratkaisemiseen, kuluttaja-asiakas voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen
kuluttajaoikeusneuvojaan, joka voi selvitellä ja sovitella asiaa kuluttajan puolesta. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa riita myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.
15.2 Ainoastaan suomenkieliset toimitusehdot ovat laillisesti pätevät. Mikäli toimitusehtojen käännökset eri kielille ovat eriäviä tai ristiriidassa, noudatetaan suomenkielisiä toimitusehtoja.