Toimitusehdot

Resete toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA

1.1 Resete on New Life Holding Oy:n tuotemerkki. Tässä dokumentissa kuvatuissa
Reseten toimitusehdoissa sopijaosapuolena on New Life Holding Oy.
1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Reseten kuluttaja- ja yritysasiakkaille (asiakas)
tuottamiin huolto- ja muihin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös
Reseten ja jälleenmyyjän välisessä suhteessa.
1.3. Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Reseten myydessä tuotteita, kuten
tarvikkeita ja varaosia.

2. PALVELUIDEN SISÄLTÖ

2.1 Palveluiden sisällöt on kuvattu Reseten palvelukuvauksissa.
2.2 Huoltopalvelu perustuu joko Reseten kanssa sopimuksen tehneen valmistajan
(päämiehen) myöntämään takuuseen (takuutyö) tai huoltotyöhön, josta veloitetaan
asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen hinta (veloitustyö).
Päämiesten takuuehdot löytyvät näiden omilta verkkosivuilta. Reseten hinnasto löytyy
yrityksen verkkosivuilta www.resete.fi sekä jälleenmyyjältä.
2.3 Resetellä on oikeus käyttää sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi
alihankkijoita.
2.4 Takuuhuoltoon voi osallistua myös päämiehen edellyttämiä yhteistyökumppaneita,
joiden suoritteista Resete ei lähtökohtaisesti vastaa.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN
ETUSIJAJÄRJESTYS

3.1 Osapuolten välinen yksittäistä tapahtumaa koskeva sopimus syntyy tilauksen tai
tarjouksen hyväksynnällä, tai Reseten jälleenmyyjän luovuttaessa asiakkaalle huoltotyön
vastakuitin.
3.2 Mikäli osapuolten välillä on erikseen solmittu kirjallinen sopimus, sovelletaan
kyseistä sopimusta liitteineen ensisijaisesti näihin toimitusehtoihin nähden.

4. HINTA

4.1 Veloitustyöt ja kustannusarviot laskutetaan voimassaolevaa hinnastoa noudattaen.
4.2 Resetellä on tapauskohtaisesti oikeus veloittaa hinnaston mukaisesti myös
toimitusmaksuja sekä pienlaskutuslisää.
4.3 Mikäli palvelu toteutetaan takuutyönä, on palvelu asiakkaalle veloitukseton
päämiehen takuuehtojen mukaisesti.
4.4 Laitteilla ja tarvikkeilla on valmistajien myöntämät materiaali- ja valmistusvirheitä
koskevat takuut. Ulkoisesta tekijästä, kuten esimerkiksi mekaanisesta rasituksesta tai
kosteudesta, aiheutuneet viat eivät pääsääntöisesti kuulu päämiesten takuiden piiriin.
4.5 Mikäli huoltopalveluun takuutyönä toimitetussa laitteessa ilmenee takuun piiriin
kuulumaton korjattavissa oleva vika, asiakas voi vaihtoehtoisesti pyytää vian korjaamista
veloitustyönä tai laitteen palauttamista korjaamattomana. Jos selkeästi takuun piiriin
kuulumaton laite palautetaan asiakkaan pyynnöstä tai korjauskelvottomana, asiakkaalta
voidaan veloittaa kustannusarvio.
4.6 Mikäli veloitustyönä huoltoon toimitettu laite palautetaan asiakkaan pyynnöstä
huoltotoimenpiteittä tai ulkoisesta tekijästä johtuen korjauskelvottomana, voidaan
asiakkaalta veloittaa hinnaston mukainen pientyö. Pientyö voidaan veloittaa myös kun
Reseten huollon piiriin kuulumaton laite tai epäselvä huoltotyö palautetaan.

5. MAKSUEHDOT

5.1 Asiakkaan on lähtökohtaisesti maksettava palvelun hinta laitetta vastaanottaessaan
tai kun maksuvaatimus esitetään.
5.2 Lasku on maksettava sen osoittamassa ajassa. Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä,
voidaan periä korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään.
5.3 Mikäli maksua ei ole suoritettu edellytetyssä ajassa, voidaan asiakkaan laitetta olla
luovuttamatta asiakkaalle, kunnes saatava korkoineen ja kuluineen on
kokonaisuudessaan maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus.
5.4 Maksuviivästystapauksissa on oikeus periä myös huomautusmaksu ja perintäkulut.
5.5 Laskua koskevat reklamaatiot tulee tehdä kohtuullisen ajan kuluessa laskun
päiväyksestä. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

6. TUOTTEEN TOIMITTAMINEN JA
VASTAANOTTOTARKASTUS

6.1 Resete järjestää laitteelle lähtökohtaisesti toimituksen paikkaan, josta se on
Resetelle lähetetty. Asiakas, joka jättää laitteen jälleenmyyjälle, ei ole vastuussa
takuuhuollon kuljetuskustannuksista. Veloitustöistä voidaan veloittaa
kuljetuskustannukset tai toimitusmaksu. Jälleenmyyjän ja Reseten välillä
kuljetuskustannukset ja -vastuut jakautuvat vallitsevan käytännön mukaisesti.
Osapuolilla on velvollisuus selvittää nämä käytännöt itselleen.

6.2 Resetellä on aina oikeus palauttaa laite korjaamattomana jälleenmyyjälle asiasta
erikseen informoimatta.
6.3 Asiakkaan on tarkastettava laitteen toimivuus sen vastaanottamisen jälkeen ja
esitettävä mahdollinen reklamaatio kohtuullisen ajan kuluessa laitteen
vastaanottamisesta. Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

7. TAKUU
7.1 Resete myöntää huoltopalvelulle ja siinä käytetyille varaosille yhden (3) kuukauden
mittaisen työtakuun. Jos laite tulee työtakuuaikana uudelleen huoltoon eri vian
johdosta, on kyseessä uusi huoltotapahtuma. Tämä takuu ei rajoita kuluttajansuojalain
tai näiden ehtojen mukaista virhevastuuta.

8. TIEDOT
8.1. Resete ei ole vastuussa laitteen sisältämistä tiedoista, niiden katoamisesta tai
tuhoamisesta. Tiedot pääsääntöisesti häviävät laitetta tai sen osia vaihdettaessa tai
päivitettäessä.
8.2 Asiakas antaa Resetelle oikeuden kopioida ja säilyttää laitteen sisältämiä tietoja
omissa järjestelmissään palvelun toteuttamisen ja Reseten vastuun kannalta tarpeellisen
pituisen ajan, kuitenkin enintään 90 vuorokautta.

9. VIRHEVASTUU

9.1 Mikäli toimituksessa on virhe, tulee Reseten korjata virhe tai uusia toimitus.
Asiakkaan tulee antaa Resetelle kohtuullinen lisäaika virheen korjaamiseksi.
Kohtuullinen aika on tavanomaisesti kolmekymmentä (30) päivää.
9.2 Mikäli virheen korjaamisesta tai uudesta toimituksesta aiheutuisi virheeseen nähden
kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa, ei Resete ole velvollinen korjaamaan
virhettä. Kuluttaja-asiakas saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle
olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät
korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.
9.3 Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen tai jollei tällaista
oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on ilmoittanut virheestä, voi
asiakas vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
9.4 Jos on painavia syitä olettaa, että palvelussa tulee olemaan olennainen virhe, saa
asiakas purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelu on vielä suorittamatta.
9.5 Resete ei vastaa virheestä, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut virheestä kohtuullisessa
ajassa siitä, kun hän on virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Kohtuullinen aika on tavanomaisesti neljätoista (14) päivää.

9.6 Resete ei vastaa myöskään virheestä, joka johtuu käyttöohjeiden tai muutoin
annettujen ohjeiden vastaisesta käyttämisestä eikä asiakkaan tai kolmannen osapuolen
vastuulla olevista seikoista.

10. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

10.1 Huoltopalvelu tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on
tavanomaisesti kolmekymmentä (30) päivää. Mikäli palvelun toteuttamiseen osallistuu
päämiehen yhteistyökumppaneita, voi kohtuullinen aika olla pidempi.
10.2 Asiakkaalla on oikeus purkaa palvelua koskeva sopimus, mikäli toimitus tai virheen
korjaus viivästyy olennaisesti ilmoitetusta toimitusajasta, tai mikäli laitetta ei toimiteta
tai korjata asiakkaan asettamassa kohtuullisessa lisäajassa. Mikäli huomattava osa
palveluksesta on suoritettu, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus vain siltä osin kuin
palvelu on suorittamatta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa palvelun tarkoitus jää
viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.
10.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, mikäli hän ei ilmoita asiasta Resetelle
kohtuullisessa ajassa luovutuksesta. Sama koskee mahdollista
vahingonkorvausvaatimusta.
10.4 Mikäli oikea-aikainen toimitus estyy kohdassa 12 tarkoitetusta ylivoimaisesta syystä,
katsotaan se toimitetuksi ajoissa, kun toimitus tapahtuu kohtuullisessa ajassa esteen
lakkaamisesta.

11. ASIAKKAAN OIKEUS VAHINGONKORVAUKSEEN

11.1 Mikäli tuotteessa tai palvelussa on virhe, jota ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa,
tai kyseessä on viivästys, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus vaatia korvausta virheen tai
viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain 5 tai 8 luvussa
olevien vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritysasiakkaan ja jälleenmyyjän osalta
Resete korvausvelvollisuus rajoittuu sopimuksen taloudelliseen arvoon.
11.2 Kuluttaja-asiakkaan osalta myyjä on velvollinen korvaamaan välilliset vahingot vain,
mikäli virhe tai viivästys johtuu myyjän huolimattomuudesta. Yritysasiakkaan ja
jälleenmyyjän osalta Resete ei missään tilanteessa vastaa välillisistä vahingoista.
Välillisellä vahingolla tarkoitetaan ainakin vahinkoa, joka syntyy tuotannon tai
liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä voittoa, joka on jäänyt saamatta
sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä.
11.3 Mikäli asiakkaalle on annettu maksutta korvaava laite palvelun keston ajaksi, ei
asiakkaalla ole oikeutta muuhun korvaukseen palvelun virhe- ja viivästystilanteissa
palvelun kohteena olevan laitteen käytön estymisen vuoksi.
11.4 Resete ei lähtökohtaisesti ole vastuussa jälleenmyyjälle laitteen vaurioista tai
katoamisesta kuljetuksen aikana.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1 Resete vapautuu vastuusta, mikäli virhe tai viivästys on seurausta sodasta,
kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, pandemiasta,
poikkeuksellista sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun
keskeytymisestä, ennalta arvaamattomasta teknisestä syystä, tulipalosta,
työselkkauksesta, yhteistyökumppanista johtuvasta syystä tai muusta Resete
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.
12.2 Resete tulee ilmoittaa esteestä ja sen vaikutuksesta toimitukseen välittömästi
esteestä tiedon saatuaan.

13. LUOTTAMUKSELLISUUS

13.1 Osapuolet eivät saa antaa palvelua koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman
toisen osapuolen lupaa, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimuksen mukaisten
velvoitteiden täyttämiseksi.
13.2 Osapuolet eivät myöskään saa käyttää sopimusta tai toisen osapuolen nimeä
markkinoinnissa ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa.

14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

14.1 Resete on oikeus siirtää sopimus liiketoimintansa tai sen osan siirron yhteydessä.
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Resete etukäteistä suostumusta.

15. RIIDANRATKAISU

15.1 Jos kuluttaja-asiakkaan tekemä virheilmoitus ei johda erimielisyyden
ratkaisemiseen, kuluttaja-asiakas voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen
kuluttajaoikeusneuvojaan, joka voi selvitellä ja sovitella asiaa kuluttajan puolesta.
Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa riita myös kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi. Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään asiakkaan kotipaikan
käräjäoikeudessa.
15.2 Ainoastaan suomenkieliset toimitusehdot ovat laillisesti pätevät. Mikäli
toimitusehtojen käännökset eri kielille ovat eriäviä tai ristiriidassa, noudatetaan
suomenkielisiä toimitusehtoja.